home
ניוזלטר 63/2020 - מי יממן את ימי הבידוד של העובדים?; סימולטור למענק שימור עובדים; אורכה להגשת מענק הוצאות קבועות לחודשים מאי-יוני ניוזלטר 62/2020 - מבזק מס - פתיחת היישום להגשת בקשות למענק הוצאות קבועות לחודשים 9-10/20 ניוזלטר 60/2020 - מענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה לחודשים 9-10/20; מענק עסקים - תיקון העוול לעצמאים/ות ששהו בחופשת לידה ומילואים בשנת 2019; ביטוח לאומי - מוקד תמיכה חדש למעסיקים יעודי למשבר הקורונה ניוזלטר 59/2020 - עובדים השוהים בבידוד - המצב נכון להיום; הודעת הפיקוח על הבנקים - דחיית תשלומי הלוואות בנקאיות; טיוטת תקנות - משיכת כספים של עמית-עצמאי במצב אבטלה ניוזלטר 58/2020 - גאים לייצג אתכם! בחירת משרדנו לייצוג לשכת רואי החשבון מול בכירי רשות המיסים בכשלי המענקים; עושים לכם סדר במענקים; מענק הוצאות קבועות לעסקים קטנים - חודשים 5-6/20 ניוזלטר 57/2020 - הודעה חשובה לשכירים בעלי שליטה אשר קיבלו מענקי קורונה במישור האישי ניוזלטר 55/2020 - מענק עידוד תעסוקה - דחייה נוספת לחודש 7/20; מענק שימור עובדים - משרד הכלכלה; סיוע בהשקעות הוניות והוצאות רכות - משרד הכלכלה ניוזלטר 53/2020 - מקדמה למענק עסקים לחודשים 9-10; מתווה הסכמות לתשלום לעובדים בבידוד; הבהרה בנוגע למענק עידוד תעסוקה לחודש 9/20 ניוזלטר 52/2020 - סוגיות משמעותיות בנושא מענק סיוע לעסקים טבלת ריכוז מענקים - לשכת רואי חשבון