home
ניוזלטר 36/2021 - ט' באב כ"יום בחירה"-היעדרות בתשלום ע"י המעסיק?; השבת מענקים ששולמו ביתר-מענק עסק קטן, עצמאים ובעל שליטה; מהפיכה בפריסת תשלומים למעמ ניוזלטר 35/2021 - דחיית הדיווח למע"מ יוני, 2021; מענק הוצאות קבועות לחודשים 5-6/21; מענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה ומענק "עסק קטן" 5-6/21 ניוזלטר 33/2021 - מענק שימור עובדים - אורכה עד לתאריך 31/8; העסקת בני נוער - חוזר ההסתדרות; עדכון סכומים במע"מ ניוזלטר 31.2021 - נוהל 1.2021 החוק לצמצום השימוש במזומן - איתור הפרה על ידי בעל סמכות ממונה ניוזלטר 28/2021 - מבצע שומר החומות - מתווה מתגבש לפיצוי בשל נזק עקיף; תזכורת- פחת מואץ בגין נכסים שנרכשו עד 30/6/2021 ניוזלטר 27/2021 - ממענקים לחודשים 5-6 - פרסום טיוטת צווים; הארכת מועד הדיווח למע"מ לחודש 4.21; שירות חדש ברשות המיסים - זימון תור לקבלת שירות ניוזלטר 26/2021 - הקלות בהלוואות בערבות מדינה; דחיית הדיווח והתשלום לביטוח לאומי לחודש אפריל, 2021 - מעסיקים ועצמאים; חג שבועות בהיבט דיני עבודה ניוזלטר 24/2021 - מענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה ומענק הוצאות "עסק קטן" לחודשים מרץ-אפריל, 2021; מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים מרץ-אפריל, 2021; מענק פגי ניוזלטר 21/2021 - חישוב סכום המענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה ל- 1-122021; טבלת מענקים חודשית; שירות חדש וללא עלות מבית המסלקה הפנסיונית לשיפור תהליך קליטת עובדים ניוזלטר 20/2021 - תשלום עבור עבודה ביום העצמאות; דיווח שנתי 856 ו- 126 לשנת 2020; החזר למעסיקים ששילמו דמי ביטוח לעובדים ששהו בחלת