home
ניוזלטר 31.2021 - נוהל 1.2021 החוק לצמצום השימוש במזומן - איתור הפרה על ידי בעל סמכות ממונה ניוזלטר 28/2021 - מבצע שומר החומות - מתווה מתגבש לפיצוי בשל נזק עקיף; תזכורת- פחת מואץ בגין נכסים שנרכשו עד 30/6/2021 ניוזלטר 27/2021 - ממענקים לחודשים 5-6 - פרסום טיוטת צווים; הארכת מועד הדיווח למע"מ לחודש 4.21; שירות חדש ברשות המיסים - זימון תור לקבלת שירות ניוזלטר 26/2021 - הקלות בהלוואות בערבות מדינה; דחיית הדיווח והתשלום לביטוח לאומי לחודש אפריל, 2021 - מעסיקים ועצמאים; חג שבועות בהיבט דיני עבודה ניוזלטר 24/2021 - מענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה ומענק הוצאות "עסק קטן" לחודשים מרץ-אפריל, 2021; מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים מרץ-אפריל, 2021; מענק פגי ניוזלטר 21/2021 - חישוב סכום המענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה ל- 1-122021; טבלת מענקים חודשית; שירות חדש וללא עלות מבית המסלקה הפנסיונית לשיפור תהליך קליטת עובדים ניוזלטר 20/2021 - תשלום עבור עבודה ביום העצמאות; דיווח שנתי 856 ו- 126 לשנת 2020; החזר למעסיקים ששילמו דמי ביטוח לעובדים ששהו בחלת ניוזלטר 19.2021 - זיכוי במס בגין הוצאות הנצחה; שעות עבודה בערב יום העצמאות (יום הזיכרון); מענקי קורונה לחודשים 11-12.20 ניוזלטר 18/2021 - זכויות מס לניצולי שואה; חובת רישום מוקדם לעובד "עצמאי" ו"גמלה חוסמת"; תשלום דמי בידוד לעובדים ושיפוי מביטוח לאומי ניוזלטר מס 17/2021 - פטור מתשלום דמי ביטוח לעובדים ששהו בחל"ת; היבטי המס בגין שי לחגים; תשלום עבור ימי חג