home
ניוזלטר 21/2021 - חישוב סכום המענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה ל- 1-122021; טבלת מענקים חודשית; שירות חדש וללא עלות מבית המסלקה הפנסיונית לשיפור תהליך קליטת עובדים ניוזלטר 20/2021 - תשלום עבור עבודה ביום העצמאות; דיווח שנתי 856 ו- 126 לשנת 2020; החזר למעסיקים ששילמו דמי ביטוח לעובדים ששהו בחלת ניוזלטר 19.2021 - זיכוי במס בגין הוצאות הנצחה; שעות עבודה בערב יום העצמאות (יום הזיכרון); מענקי קורונה לחודשים 11-12.20 ניוזלטר 18/2021 - זכויות מס לניצולי שואה; חובת רישום מוקדם לעובד "עצמאי" ו"גמלה חוסמת"; תשלום דמי בידוד לעובדים ושיפוי מביטוח לאומי ניוזלטר מס 17/2021 - פטור מתשלום דמי ביטוח לעובדים ששהו בחל"ת; היבטי המס בגין שי לחגים; תשלום עבור ימי חג ניוזלטר 16/2021 - אורכה להגשת מענק למוסדות ציבור עד ל- 12/4/2021; תשלום אגרה שנתית לרשם החברות והשותפויות; טבלת מענקים חודשית; תשלום שכר לעובדים זרים ביום הבחירות סוגיית עובדים מחוסנים וסרבני חיסון במקום העבודה רשימת מסמכים לביקורת דוח שנתי - עצמאיים רשימת מסמכים לביקורת דוח שנתי- חברות