home
ניוזלטר 12/2021 - תיקון לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה למוסדות ציבור; פתיחת המערכת להגשת מענק למוסדות ציבור; הקלה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים סוגיית עובדים מחוסנים וסרבני חיסון במקום העבודה ניוזלטר 10/2021 - מדריך הגשת טופס מענק דמי בידוד; הקלות בתהליך קבלת ההנחה מארנונה; הכרה בחשבוניות "העתק" לדרישת מע"מ תשומות ניוזלטר 9/2021 - מענק חדש לעמותות - חלוקת כספי תמיכות משרד האוצר; מענק פגיעה ממושכת; תכנית מענקים למכשירי סליקה ניוזלטר 8/2021 - איך מגישים בקשה לבידוד?; תשלום דמי ביטוח לאומי לעובדי חל"ת, דחיה נוספת ליום 15/3/2021; עמותות - דחיה נוספת להגשת דוח על הפעילות הנתמכת ניוזלטר 7/2021 - מענק שימור עובדים - פטור ממע"מ; עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2021; עמותות - אגרה לשנת 2021; דיווח מקוון לקופות גמל - דחיה נוספת ניוזלטר 6/2021 - מע"מ, מס הכנסה וניכויים - שנת המס 2021; חברות ושותפויות - אגרה לשנת 2021; אישור המפקח על הבנקים - מתן אשראי ודוחות 2019 ניוזלטר 5/2021 - מענק פגיעה ממושכת; עוסק פטור - דיווח שנתי; לוח עזר לחישוב מס הכנסה לשנת 2021 רשימת מסמכים לביקורת דוח שנתי - עצמאיים רשימת מסמכים לביקורת דוח שנתי- חברות